Select Page

Nodau ac Amcanion

1

Galluogi a grymuso pobl i wneud dewisiadau gwybodus a mynegi eu barn.

2

Cefnogi pobl i gyrchu gwybodaeth a gwasanaethau priodol.

3

Amddiffyn a hyrwyddo hawliau a chyfrifoldebau ein cleientiaid yn y gymuned.

4

Gweithio mewn partneriaeth ag unigolion bregus a rhoi llais iddynt yn y penderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau dyddiol.

  • Rydym yn credu yn hawliau pobl ag anableddau i wneud dewisiadau a deall y dewisiadau hynny.

  • Rydym wedi ymrwymo i egwyddorion hawl pobl ag anableddau i fyw fel unigolion gwerthfawr yn y gymuned gan ddarparu cymorth ychwanegol yn ôl yr angen.
  • Rydym yn cydnabod mai ein hasedau mwyaf yw’r bobl sy’n gweithio i Eiriolaeth Eich Llais ac rydym yn parhau i werthfawrogi ein staff.

Rydym yn cydnabod gwerth galluoedd sy’n chwarae rhan yn y sefydliad ac yn canolbwyntio ar bwysigrwydd unigolion.

Hanes

Gwreiddiau

Yn wreiddiol, galwyd Prosiect Eiriolaeth Eich Llais yn Fforwm Gorllewin Morgannwg ac fe’i sefydlwyd ym 1984 mewn ymateb i ddogfen a luniwyd gan y Swyddfa Gymreig o’r enw ‘Strategaeth Cymru Gyfan ar gyfer Gwasanaethau Anableddau Dysgu’.

Mae’r ddogfen hon yn nodi ffyrdd newydd o weithio yn y maes Anableddau Dysgu. Fe wnaeth gydnabod am y tro cyntaf fod gan bobl ag anableddau dysgu’r hawl i batrymau bywyd cyffredin yn y gymuned a’r hawl i gael eu cynnwys yn y penderfyniadau a wneir sy’n effeithio ar eu bywydau.

Datblygiad a Chynnydd

O ganlyniad i’r canfyddiadau yn y ddogfen hon, fe ddaeth grŵp o rieni plant ac oedolion ag anableddau dysgu ynghyd a sefydlu Fforwm Gorllewin Morgannwg.

Ei nod oedd sicrhau bod y Strategaeth Cymru Gyfan i gael ei gweithredu yn yr hyn a oedd yn sir Gorllewin Morgannwg ar y pryd (sydd bellach yn cwmpasu ardaloedd awdurdod unedol Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe) a bod rhieni’n ymwneud â chynllunio sut y byddai gwasanaethau newydd yn datblygu.

Fforwm Gorllewin Morgannwg

Wrth i’r fforwm dyfu daeth yn grŵp ymgyrchu pwerus yn cynrychioli rhieni a phobl ag anableddau dysgu. Erbyn canol y 1990au roedd y Fforwm hefyd yn gyfrifol am weithio gydag oedolion a oedd yn mynychu canolfannau dydd lleol a’u nod oedd cynnwys pobl ag anableddau dysgu wrth redeg y canolfannau hynny.

Roedd y grwpiau hyn hefyd yn gysylltiedig ag argymell newidiadau i’r gwasanaethau ac fe’u cefnogwyd i fynegi eu barn gan y Fforwm y talwyd amdano gan yr Awdurdod Lleol.

Eiriolaeth Eich Llais

Ar ôl 1996, nid oedd Gorllewin Morgannwg yn bodoli fel sir mwyach a chymerodd y sefydliad gamau tuag at sefydlu ei hun fel prosiect eiriolaeth annibynnol. Trwy wneud hyn roedd rhaid i’r sefydliad wneud cais am gyllid a llwyddodd i gael Cyllid y Loteri Genedlaethol rhwng 1996 a 2002.

Yn 2007 newidiodd y Fforwm ei enw i Brosiect Eiriolaeth Eich Llais a heddiw mae’n mynd o nerth i nerth wrth gaffael cyllid newydd ar gyfer prosiectau newydd cyffrous i gefnogi pobl ag ystod o anableddau.

Hyd at fis Ionawr 2018, ariannwyd YVA i ddarparu eiriolaeth gan y Loteri Fawr a Sefydliadau Lloyds, ond roedd newidiadau yn y gyfraith yn ei gwneud yn anodd cael cyllid ar gyfer eiriolwyr trwy’r dull hwn.Roedd disgwyl i Awdurdodau Lleol ddarparu eiriolwr i’w cleientiaid, felly cafodd YVA ei ariannu’n llwyr bron gan gontractau ag Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Yn anffodus, ni lwyddodd YVA i barhau i ddarparu Eiriolaeth Annibynnol o ansawdd uchel a dychwelodd at ei egwyddor sylfaenol o hyrwyddo hunaneiriolaeth.Sefydlwyd prosiect YOLO yn 2018 (wedi’i ariannu gan y Bwrdd Iechyd lleol) i frwydro yn erbyn unigrwydd a theimlo’n ynysig trwy ddarparu cyfleoedd i gymdeithasu megis disgos, teithiau dydd a gweithgareddau rheolaidd eraill.

Pobl yn Gyntaf Gorllewin Morgannwg

Ym mis Gorffennaf 2019 unodd YVA â Phobl yn Gyntaf Abertawe. Ymunodd aelodau SPF ag aelodau o Gastell-nedd Port Talbot ac ym mis Hydref 2019 lansiwyd Pobl yn Gyntaf Gorllewin Morgannwg â’r nod o ymgyrchu a gweithio’n gydgynhyrchiol gyda chynghorau lleol i roi rhagor o reolaeth i bobl ag anabledd dysgu dros eu gofal a’u cymorth.  

 

Statws cyfreithiol

Mae Eiriolaeth Eich Llais yn Elusen gofrestredig (Rhif 1001271) ac yn Gwmni Cyfyngedig Preifat trwy warant heb ddefnydd cyfalaf cyfranddaliadau o esemptiad ‘Cyfyngedig’ (wedi’i gorffori Hydref 30, 1990).